Accent Adviseurs Hero image

GGA Visie Ulvenhoutse Bos

GGA Visie Ulvenhoutse Bos

De provincie Noord-Brabant wil voor elk Natura2000-gebied, via een gebiedsgericht aanpak, een visie opstellen voor behoud en instandhouding van de natuur. Pieter de Groot en Marcel Brands van Accent adviseurs hebben, samen met stedenbouwkundigen van NieuwBlauw, het proces uitgevoerd en de inhoud van deze visie opgesteld. Hiermee zijn voor de lange termijn de contouren en voorwaarden gegeven voor het verdere herstel en instandhouding van dit natuurgebied in het westen van de provincie.

Het plan bestaat uit een visualisatie en beschrijving van hoofdmaatregelen waarbij goed beheer, stikstofreductie en hydrologisch herstel leidend zijn voor het herstel van het Ulvenhoutse Bos. De maatregelen zijn afgestemd op de wensen van de stakeholders. Het perspectief voor de landbouw staat expliciet als voorwaarde voorop. De visie is bestuurlijk vastgesteld door alle betrokken overheden en belangenorganisaties en geldt als uitgangpunt voor de verdere detaillering en uitvoering van de maatregelen.

Neem contact met ons op voor uw integrale opgave met gebiedsgerichte dialoog.