Accent Adviseurs Hero image

Privacystatement accent adviseurs

Wij als Accent adviseurs zijn een adviesbureau binnen de fysieke leefomgeving. Uw privacy is belangrijk voor ons. Om die reden verzoeken wij u om deze privacystatement zorgvuldig door te nemen. Wij hebben geprobeerd deze statement op een zo eenvoudige en begrijpelijke wijze te schrijven, zodat wij u kunnen helpen het te begrijpen en u precies weet hoe wij werken.

Grondslagen
De wet bevat een opsomming van grondslagen die de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op twee van deze grondslagen.

 • Uitvoering van de overeenkomst
  Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je hebben uit te voeren. De overeenkomst wordt gesloten in het kader van de dienstverlening op het gebied van advies binnen de fysieke leefomgeving.
 • Toestemming
  Wij mogen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten. Je kunt de toestemming altijd intrekken. In deze privacycverklaring onder het kopje “Rechten” lees je hoe je dit kunt doen.

Persoonlijke gegevens
Als je gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we jouw gegevens om:

 • jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met je naam;
 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren;
 • met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
 • de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;
 • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
 • een eventuele sollicitatie te kunnen verwerken en afhandelen.

Wij kunnen de informatie die wij van jou hebben verzameld ook doorgeven aan andere partijen onder de voorwaarde dat die partijen jouw gegevens nodig hebben in het kader van bovenstaande gebruiksdoeleinden. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn
Wij zullen de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald en bewaring van de gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verstrekt, dan zullen wij deze gegevens binnen één jaar verwijderen.

Cookies
Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je in ons cookiebeleid.

Rechten
We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.
 • Recht op vergetelheid
  Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

  • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
  • jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of
  • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
  • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of
  • wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
  • jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.
 • Recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Je kunt dit recht in drie gevallen inroepen:

  • Je mag bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens in verband met persoonlijke omstandigheden. De verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van een gerechtvaardigd belang of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor  ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de verwerking te laten staken.
  • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
  • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met jouw situatie verband houdende redenen.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact
Accent Adviseurs
Luchthavenweg 13E
5657  EA Eindhoven
contact@accentadviseurs.nl

Klacht
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.