Bereikbaarheid De Kempen

De Brainportregio groeit al tien jaar bovengemiddeld hard. De mobiliteitsbehoefte groeit mee, met als gevolg dat het huidige verkeers- en vervoerssysteem tegen haar grenzen aan loopt. Voor ruim 90% van de verplaatsingen van en naar de Kempengemeenten wordt de auto gebruikt. Dat zorgt voor congestie op de randweg A2/N2 en A67. Hierdoor rijdt verkeer door de Kempendorpen, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Accent adviseurs heeft een visie opgesteld en deze doorvertaald naar concrete maatregelen.

 

Vraag

Vanuit de MRE-regio is er behoefte aan het ontlasten van de randweg A2/N2 om zo het stedelijke gebied bereikbaar te houden. Voor de Kempengemeenten is er behoefte aan een betere ontsluiting met openbaar vervoer en fiets en inzet van slimme  mobiliteitsoplossingen. Accent adviseurs is gevraagd om namens de Kempengemeenten een visie op te stellen die zowel een oplossing biedt voor het stedelijk gebied, als de Kempen.

Vraag

De door ons ontwikkelde visie voor de Kempengemeenten geeft de mobiliteitstransitie vorm. Deze visie biedt meerwaarde voor het stedelijke gebied én de Kempengemeenten. De visie is concreet, met data onderbouwd, doorvertaald naar maatregelen én vanaf morgen uit te voeren.

Vraag

We hebben vanuit de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen de problematiek in beeld gebracht. Hierop is de visie ontwikkeld en die is doorvertaald naar concrete en toepasbare maatregelen. De oplossing voor het stedelijke gebied ligt in de omliggende dorpen, en andersom.

Inzet is een samenhangend pakket aan mobiliteitsoplossingen, met waardige alternatieven voor het autogebruik. Dit pakket bestaat uit een combinatie van fietsmaatregelen, een hubsysteem met een regionale mobiliteitshub en dorpshubs, diverse vormen van deelmobiliteit en een werkgeversaanpak. Dit verbetert het vestigingsklimaat in het stedelijke gebied én in de regio, verbetert de leefbaarheid in de dorpen en zorgt voor minder auto-afhankelijkheid.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Alex van den Heijkant via e-mail of via 06 – 23 25 60 47.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken