Verkeersvisie Gilze en Rijen

Totstandkoming van een gemeentelijke verkeersvisie is maatwerk. We houden altijd rekening met de wensen van de opdrachtgever. De ene visie heeft meer diepgang en kent een maatregelenprogramma. De andere visie blijft wat abstracter. Dit is afhankelijk van het doel en het gebruik van de visie. Zo ook de verkeersvisie van de gemeente Gilze en Rijen. Op basis van onze ruime ervaring met het opstellen van verkeerskundige beleidsplannen kregen wij van de gemeente Gilze en Rijen opdracht voor het actualiseren van de gemeentelijke verkeersvisie.

Vraag

Adviseurs van de gemeente, college van Burgemeester en Wethouders en specifiek de verantwoordelijke portefeuillehouder hebben duidelijk richting gegeven aan het verkeersbeleid. Dat heeft geresulteerd in een koppeling naar de nieuwe omgevingswet en voor voldoende aandacht voor maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de huidige snel veranderende maatschappij.

Vraag

De verkeersvisie past binnen de kaders van de Toekomstvisie, het Ambitiedocument en de Structuurvisie. Passend in de 21e eeuw is dat het product digitaal goed benaderbaar moest zijn. Dus los van het analoge eindresultaat moest de digitale versie goed en gebruiksvriendelijk zijn. De inhoud, de samenstelling en verschijningsvorm van de visie hebben we gaandeweg het proces samen met de gemeente Gilze en Rijen bepaald.

Vraag

Resultaat is een sterk visuele rapportage, waarin duidelijk richtingen zijn geformuleerd voor het verkeersbeleid van de gemeente, zonder dat alles ‘in beton is gegoten’. De verkeersvisie beschrijft eerst de mindset over hoe tegen verkeer wordt aangekeken. Vervolgens is deze uitgewerkt voor vijf gebiedstypen bestaande uit: Centrum, Woongebieden, Bedrijventerreinen, Buitengebieden en het Stationsgebied met Spoorzone. We hebben hierbij een doorvertaling gemaakt naar netwerken per vervoerswijze en een integrale ambitie voor de gemeente. Voor acties en maatregelen is per vervoerswijze een richting geformuleerd.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Bram Louwers via e-mail of via 06 – 13 07 15 79.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken