Verkeersbeleid Leudal

In samenwerking met de nieuwe gemeente Leudal stelde Accent adviseurs een eenduidige verkeersvisie voor de gehele gemeente op. Zowel ten aanzien van de gebruiksfuncties als ten aanzien van de uitvoering van maatregelen op en aan het wegennet. Dat vergt draagvlak en prioriteit getoetst aan nut en noodzaak. Het is dan ook een bewuste keuze dat het afsluitende maatregelenpakket vooral infrastructureel van aard is.

Vraag

De samenvoeging van vier Limburgse gemeenten leidde tot de toen nieuwe gemeente Leudal met zestien kernen. Het verkeersbeleid van de voormalige gemeenten was verouderd en niet op alle punten hetzelfde. Er was nauwelijks sprake van 60 km/uur zones. Vorm en inrichting verschilden per weg sterk, terwijl het gebruik vergelijkbaar was. Dat leidde tot grote verschillen in beleving van het wegennet.

Vraag

In samenwerking met de gemeente Leudal stelden we een eenduidig verkeersbeleid op: ten aanzien van functies van wegen en ten aanzien van uitvoering van maatregelen op en aan het wegennet. De prioritering is gemaakt naar nut en noodzaak en wordt jaarlijks op basis van actualiteit en werk-met-werk aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

Vraag

Per fase vond afstemming met alle zestien dorpsraden plaats. Hierdoor is er draagvlak voor de visie en de voorgestelde maatregelen. Onze adviseurs weten een goede vertaling te maken van theorie naar praktijk – iets dat in dit proces telkens onderwerp van discussie is geweest. Maatregelen op papier passen in de ruimte op straat en zijn afgestemd op de omgeving.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Bram Louwers via e-mail of via 06 – 13 07 15 79.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken