Variantenstudie rotonde Bromtol Oosterhout

Het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid van fietsers op vijftaksrotonde Bromtol in Oosterhout was al jaren punt van discussie. Uiteenlopende oplossingsvarianten voor de ruimtelijke en verkeersveilige inpassing van een aangepaste rotonde strandden om verschillende redenen. De staat van onderhoud van het wegdek en de toeleidende wegen dwong inmiddels echter tot grootschalig onderhoud. En dat noodzaakte de gemeente ook tot een keuze over de reconstructie van de rotonde, om dubbele kosten te besparen.

Vraag

Om snel te kunnen starten met de reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden, moest op korte termijn een keuze gemaakt worden. De gemeente Oosterhout vroeg Accent adviseurs om met het projectteam van de gemeente, een externe werkgroep en de gemeenteraad op zoek te gaan naar een gedragen voorkeursvariant. Het uitgangspunt dat we meekregen was een vijftaks-turborotonde.

Vraag

De krappe planning vroeg om een snelle uitwerking van een verbeterde voorkeursvariant.
Na een gedegen inventarisatie en een heroverweging van eerdere onderzoeken aangevuld met nieuwe inzichten, startten we in nauwe samenwerking met de gemeente, blanco met het proces naar een nieuwe voorkeursvariant. Om tot definitieve besluitvorming te komen, creëerden we breed draagvlak via werksessies en informatiebijeenkomsten. Belanghebbenden en de gemeenteraad namen we mee in elke stap van het proces en de effecten van de oplossingsvarianten. Ook wisten we hen uit te dagen om binnen de gestelde kaders mee te denken.

Vraag

Binnen een doorlooptijd van zo’n vier maanden hebben we het langlopende dossier succesvol kunnen afronden. Vanuit een open en transparant proces en goed opdrachtgeverschap vanuit de gemeente kwamen duidelijke voorstellen op tafel. Daarmee hebben we inzicht in de overwegingen gegeven en ontstond enthousiasme, begrip en draagvlak voor de geadviseerde voorkeursvariant: een vijftaks-turborotonde. Het succes van de opdracht resulteerde in een mooi vervolg. Accent adviseurs begeleidt het bouwteamproces voor de rotonde tot en met het opstellen van de realisatieovereenkomst met een aannemer.

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Eline Swinkels via e-mail of via 06 – 20 70 03 99.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken