TransitieVisie Warmte Eersel

In december 2015 heeft Nederland ingestemd met het internationale Klimaatakkoord van Parijs. Met dit akkoord werden wereldwijd afspraken gemaakt om verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Om de afspraken van het akkoord van Parijs te realiseren moet elk land een forse inspanning doen op energiebesparing en inzetten op het gebruik van alternatieve energiebronnen.
In navolging op het Klimaatakkoord van Parijs wil ook Nederland de uitstoot van broeikasgassen verminderen. De in Parijs gemaakte afspraken zijn daarom vertaald naar een Klimaatakkoord en een Klimaatwet. Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisatie en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken.
De Klimaatwet stelt klimaatdoelstellingen voor de regering vast, ieder kabinet moet zich hier aan houden. Tegelijkertijd is de Klimaatwet een kader voor de ontwikkeling, effectmeting en wijze van verantwoording van het beleid dat moet leiden tot het halen van de wettelijke vastgelegde klimaatdoelstellingen. Het hoofddoel van de wet is het bereiken van een CO2 reductie van 95% in Nederland in 2050 ten opzichte van 1990, het tussendoel beschrijft een CO2 reductie van 49% in 2030. Om dit te bereiken samen met de beëindiging van het gebruik van aardgas voor verwarming, uiterlijk in 2050, moet de gebouwde omgeving volledig aardgasvrij zijn.

Vraag

Het rijk verwacht van alle gemeenten dat zij in een TransitieVisie Warmte (TVW) de contouren aangeven op welke wijze ze deze warmtetransitie gaan vormgeven. De gemeente Eersel heeft Accent adviseurs gevraagd deze visie samen met alle stakeholders en belanghebbenden op te stellen. Dit is gedaan aan de hand van de Startnotitie TransitieVisie Warmte die eerder ook door Accent adviseurs is opgesteld.

Vraag

Wij zien het als onze taak op basis van logisch en transparant proces een TransitieVisie Warmte voor de gemeente Eersel op te stellen. De uiteindelijke visie heeft draagvlak bij de bewoners, stakeholders en gemeenteraad. Onze aanpak onderscheid daar drie stappen in: Opstarten en Verdiepen, Afwegen en Kiezen, Opstellen verbeteren. Op basis van een zorgvuldige inventarisatie en gesprekken met stakeholders hebben we alle relevante informatie inzichtelijk gemaakt. In samenspraak met de gemeente hebben we een toekomstbestendig afwegingskader opgesteld dat helpt bij het maken van (strategische) keuzes.

Vraag

Transities zijn complex, zo ook de energietransitie waar de TransitieVisie Warmte een onderdeel van is. Er zijn veel nog onbekende en onzekere factoren die het moeilijk maken een heel gericht eindbeeld te schetsen. Accent adviseurs kiest er daarom voor een duidelijk en helder proces te schetsen. Een route die leidt naar een eindresultaat zonder dat we exact weten hoe dat eruit ziet.  Onze waarde zit in het procesontwerp. Het proces biedt houvast en helpt de gemeente de route naar het (eind)doel te doorlopen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Roy Cornelissen via e-mail of via 06 – 23 25 60 82.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken