Mobiliteitsplan Stichtse Vecht en Wijdemeren

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. Ook blijven de watersport- en recreatiesector achter. Het gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’, deels gelegen in de provincie Utrecht en deels in de provincie Zuid-Holland, is daarom het onderwerp van een breed gedragen gebiedsakkoord, waarin diverse partijen zich hard maken voor een kwaliteitsimpuls aan het gebied. Zo ook de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren.

Vraag

De kwaliteitsimpuls kent verschillende invalshoeken waaronder wonen, recreatie en economie, maar ook bereikbaarheid en toegankelijkheid. De laatste twee laten zich vangen in het begrip ‘mobiliteit’. Een van de doelen van het gebiedsakkoord is om vanuit mobiliteit een concrete bijdrage te leveren aan de beoogde kwaliteitsimpuls door de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren. Deze doorvertaling moet uiteraard wel passen binnen de beschreven ambities, doelstellingen en afspraken in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Daarnaast is het belangrijk om de stakeholders vanuit dit akkoord te betrekken bij het plan betreffende de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor het gebied Oostelijke Vechtplassen.

De gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren hebben Exante en Accent adviseurs gevraagd om het onderdeel mobiliteit uit het gebiedsakkoord te concretiseren in een mobiliteitsplan.

Vraag

Het is de taak van Accent adviseurs om de kwaliteitsimpuls in beweging te brengen en tegelijkertijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid te behouden.

Mobiliteitsplan
We starten met het opstellen van een mobiliteitsplan, samen met diverse betrokken partijen en belanghebbenden. Het mobiliteitsplan bestaat uit maatregelen die het aantal autobewegingen moeten verminderen en daarmee toch de toegankelijkheid en bereikbaarheid rondom de Oostelijke Vechtplassen verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Het mobiliteitsplan zet in op het realiseren van een netwerk op maat. Het netwerk bestaat uit aantrekkelijke en logische wandel-, fiets- en openbaar vervoer verbindingen, gecombineerd met overstappunten zodat een alternatief voor het autogebruik ontstaat.

Principeplan Scheendijk
De Scheendijk, een bijzondere straat in het buitengebied van de gemeente Stichtse Vecht, kenmerkt zich door (recreatief) wonen op zogenaamde legakkers. Met het mobiliteitsplan voor de Oostelijke Vechtplassen als kader werken we, samen met Exante, een concrete doorvertaling voor de maatregelen en inrichting uit in een principeplan voor de Scheendijk

Vraag

Onze ervaring met het opstellen van mobiliteitsplannen en systemen binnen andere gebiedsakkoorden en agenda’s stelt ons in staat om in dit bijzondere gebied maatwerk toe te passen.

Voor een gedegen resultaat kijken we bij het opstellen van het mobiliteitsplan verder dan de grenzen van het plangebied conform het gebiedsakkoord. Immers, mobiliteit stopt niet bij de grenzen van het plangebied. Het eindresultaat stelt de gemeente in staat om een impuls te geven aan de beoogde kwaliteitsdoelstellingen rondom de Oostelijke Vechtplassen en de Scheendijk in het bijzonder, waarbij de aansluiting op de bredere planomgeving ook geborgd is.

Draagvlak is daarnaast essentieel voor het doorvoeren van de impuls. We hechten binnen dit project veel waarde aan participatie, zowel voor het opstellen van mobiliteitsplan als voor de uitwerking voor de Scheendijk. Eerder paste de gemeenten ook al participatie toe bij het opstellen van een toekomstvisie. Door dezelfde partijen ook binnen dit project te betrekken, houden we de positieve energie vast en pakken we de draad weer op.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Eline Swinkels via e-mail of via 06 – 20 70 03 99.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken