Droge voeten Sint-Oedenrode

Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken.

 

Vraag

Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, is het project ‘Droge Voeten’ gestart.

In dit project zoekt Waterschap De Dommel nadrukkelijk de samenwerking met de verschillende partners, belangengroeperingen en direct betrokken particulieren. Passend binnen het waterschapsthema ‘samen’ is hiervoor een participatieproces ontworpen dat door een omgevingsmanager vormgegeven en uitgevoerd wordt.

Waterschap De Dommel heeft Accent adviseurs geselecteerd om het participatieproces en het omgevingsmanagement vorm te geven.

Vraag

Accent adviseurs voert in de rol van omgevingsmanager meerdere taken uit. Naast het ophalen van de wensen van alle betrokken inwoners en organisaties, dient er afgestemd te worden met andere majeure projecten in Sint-Oedenrode, zoals het ambitieuze centrumplan. Deze wensen moeten zoveel mogelijk ingepast worden in het ontwerp van de toekomstbestendige Dommel. Daarbij hoort het afsluiten van overeenkomsten en het borgen van de wensen bij de geplande uitvoering in 2021. Een andere taak van de omgevingsmanager is het verkrijgen van subsidies, de kwaliteitsborging van het vaststellen van het projectplan, inclusief het bestuurlijke vaststellingsproces.

Vraag

Van groot belang voor het project ‘Droge Voeten’ is de transparantie van het participatieproces en de herkenbaarheid van de wensen in het ontwerp. Niet alle wensen kunnen gehonoreerd worden en dat vereist een open en eerlijke communicatie waarbij steeds de verschillende belangen tegen elkaar worden afgezet en met de juiste criteria zoals draagvlak, effectiviteit, kosten en uitvoerbaarheid worden afgewogen. Het resultaat waar we naar toe werken is een plan dat wordt begrepen en daardoor draagvlak heeft.

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Marcel Brands via e-mail of via 06 – 55 35 60 24.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken