Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering

De stikstofuitstoot moet in 2030 26 procent lager liggen dan nu. Dat staat in het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering, dat minister Schouten op 13 oktober 2020 bij de Tweede Kamer indiende. Met die wet wil de minister regelen dat er minder stikstof in de natuur komt en er tegelijkertijd voor zorgen dat bouwprojecten door kunnen gaan.

Teveel stikstofdepositie heeft twee belangrijke negatieve effecten op de natuur: vermesting en verzuring. Door vermesting wordt de natuur voedselrijker en door verzuring veranderen chemische evenwichten in de bodem. Beiden zorgen voor een verschuiving van het evenwicht in de natuur, waardoor soorten worden aangetast, de soortensamenstelling verandert en soorten kunnen zelfs verdwijnen. Om stikstofdepositie terug te dringen was er sinds 2015 het Programma Aanpak Stikstof.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat veel ontwikkelingen in de knel kwamen of zelfs werden geblokkeerd vanwege onvoldoende zicht op de stikstofdepositie van de ontwikkeling.

Sinds de uitspraak van 29 mei 2019 zijn er diverse maatregelen in werking getreden om enerzijds stikstofdepositie terug te dringen en anderzijds ontwikkelingen vlot te trekken, waarvan de stikstofdepositie zo laag is dat deze geen significant negatief effect zal hebben op natuur.

Belangrijke maatregelen met betrekking tot stikstofdepositie:

  • Invoeren AERIUS-calculator
  • Stikstofregistratiesysteem
  • Extern salderen

Hieronder worden deze maatregelen toegelicht.

AERIUS-berekeningen
Op grond van artikel 2.1 lid 1 van de Regeling natuurbescherming is gebruik van de AERIUS-calculator verplicht om aan te tonen wat de stikstofdepositie is van een ontwikkeling op een Natura-2000 gebied. Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat de stikstofdepositie ten gevolge van de ontwikkeling niet hoger is dan 0,00 mol per hectare per jaar, is geen vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming.
Accent adviseurs heeft reeds vele AERIUS-berekeningen mogen uitvoeren die vervolgens hebben geleid tot het kunnen doorgaan van de betreffende ontwikkeling. Dit betreft zowel woningbouwprojecten, als infrastructurele projecten.

Stikstofregistratiesysteem
Het stikstofregistratiesysteem is vanaf 24 maart 2020 in werking. De beschikbare depositieruimte is beperkt en is bovendien eerst beschikbaar gesteld aan woondealprojecten en grote woningbouwprojecten (>100 woningen). De overige aanvragen voor woningbouw worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor diverse ontwikkelingen heeft Accent adviseurs alle stukken opgesteld om een aanvraag voor dit registratiesysteem in te dienen.

Extern Salderen
Met ingang van 15 september 2020 is het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk in Noord-Brabant. Daarmee kunnen meer transacties van stikstofruimte plaatsvinden, zowel binnen als tussen sectoren. Bij elke transactie komt 30% van de aangekochte stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt.
Voor een bedrijfsuitbreiding, de aanleg van een weg of het starten van een andere activiteit die stikstofuitstoot veroorzaakt, is een natuurvergunning nodig. Met het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het veel moeilijker geworden een vergunning te verkrijgen, omdat de initiatiefnemer ervoor moet zorgen dat de stikstofuitstoot in totaal niet omhoog gaat. Extern salderen geeft initiatiefnemers de mogelijkheid om, door het overnemen van stikstofruimte van een ander bedrijf, ruimte te creƫren voor nieuwe economische of maatschappelijke activiteiten. Bij extern salderen kan een initiatiefnemer maximaal 70% van de overgenomen stikstofruimte inzetten voor nieuwe activiteiten, 30% komt ten goede aan de natuur. Extern salderen is nu al mogelijk, behalve met veehouderijen met productierechten. De wijziging van de beleidsregel maakt dat laatste ook mogelijk. Ook verleasen, het tijdelijk uitlenen van stikstofruimte, wordt met de wijziging mogelijk.

Accent adviseurs is u graag van dienst als u vragen heeft met betrekking tot stikstofdepositie en een door u voorgenomen ontwikkeling.

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken